Nasze Regulaminy

Zanim skorzystasz z naszego łowiska, zapoznaj się z regulaminem...

Obowiązujący od 01.01.2021r.

  1. Przy połowach wędkarskich na wodach stowarzyszenia obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego za wyjątkiem ustaleń zawartych w pozostałych punktach regulaminu połowów.
  2. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej oraz aktualnego zezwolenia na połów ryb na wodach stowarzyszenia.
  3. Na wodach „Babiczok I” i „Babiczok II” obowiązują okresy ochronne określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
  4. Na wodzie Mały Babiczok dozwolone wędkowanie jedynie dla członków stowarzyszenia
  5. W ciągu jednego dnia wędkarskiego na wodach stowarzyszenia dopuszczalny jest odłów 3 szt. ryb łącznie n/w gatunków:
    • 1 szt. karpia – (wymiar ochronny do 35 i powyżej 60 cm) o wadze nie przekraczającej 4 kg na wodzie „Babiczok I”
    • 1 szt. amura – (wymiar ochronny powyżej 60 cm) 
    • 1 szt. sandacza – (wymiar ochronny do 55 i powyżej 80 cm)
    • 1 szt. szczupaka – (wymiar ochronny do 55 i powyżej 80 cm)
    • 1 szt. węgorza – (wymiar ochronny do 55 cm)
    • 1 szt. lina – (wymiar ochronny do 30 cm)
    • 2 szt. pstrąga (wymiar ochronny powyżej 50 cm)
  6. Na wodzie” Babiczok II” wprowadza się całkowity zakaz zabierania karpia i amura, jesiotra, brzany, bolenia, oraz ich przechowywania w siatkach i workach karpiowych
  7. Wprowadza się roczny limity ilościowe dla następujących gatunków ryb:
    • karp 20 sztuk 
    • pstrąg 15 sztuk- limit
    • szczupak 10 sztuk
    • sandacz 10 sztuk
    • węgorz 10 sztuk
    • amur 10 sztuk
  8. W ciągu jednego tygodnia kalendarzowego na wodach stowarzyszenia dopuszczalny jest odłów ilościowy ryb n/w gatunków:
    • Pstrąg 4 sztuki
    • Szczupak 1 sztuka
    • Sandacz 1 sztuka
  9. Złowione w/w ryby wpisuje się bezpośrednio do rejestru połowu ryb.
  10. Łowienie na żywca! dozwolone jest tylko na 1 wędkę I na pojedyncze haki ! ( kotwica dopuszczalna w tylko przy spinningu )
  11. Zakazuje się stosowania surowych ziaren do nęcenia oraz łowienia.
  12. Przy połowie karpia obowiązuje stosowanie korytek lub profesjonalnych mat karpiowych i płynów do dezynfekcji ryb na wodzie „Babiczok II” i Babiczok I
  13. Na wodach stowarzyszenia obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
  14. Na wodach stowarzyszenia obowiązuje strefa ciszy w obrębie 10 metrów od lustra wody.
  15. W obszarze wód stowarzyszenia obowiązują przepisy administracyjne ustalone przez Gminę Nędza- właściciela nieruchomości .
  16. Na wodach „Babiczok I” i „Babiczok II wprowadza się całkowity zakaz brodzenia w wodzie.
  17. Na wodach „Babiczok I” wprowadza się całkowity zakaz wypływania środkami pływającymi (nie dotyczy modeli pływających)
  18. Na wodzie „Babiczok II” „Babiczok I” w wyznaczonych miejscach obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo połowu dla osób niepełnosprawnych
  19. Na wodzie „Babiczok II” wyłącza się z wędkowania obszar brzegu oznaczony na wodzie „Tarlisko”
  20. Parkowanie samochodów w obrębie wody „Babiczok I ”i „ Babiczok II” dozwolone jest minimum 10 m od lustra wody tylko dla wędkarzy posiadających zezwolenie.
  21. Przyczepy campingowe mogą być stawiane na wodzie Babiczok II przez cały rok. Natomiast w okresie od 01.05. do 30.09. do biwakowania przyczepą kempingową wyłączony jest brzeg i stanowiska w części południowo zachodniej (stanowiska wędkarskie 10; 11; 12. domki)
  22. Na wodzie „Babiczok I” zezwala się ustawianie przyczep campingowych całorocznie jedynie w 3 wyznaczonych przez zarząd miejscach . Każde miejsce przypisane jest jednej przyczepie.
  23. Wprowadza się całkowity zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów oraz rozpalania ognisk.
  24. Obowiązkiem wędkującego jest zachowanie bezwzględnej czystości na stanowisku przed i po wędkowaniu.
  25. Wprowadza się opłaty za wędkowanie na wodach stowarzyszenia: ◦ na 1 dzień (24 godziny)wędkowania; ◦ na 3 dni wędkowania; ◦ na rok wędkowania (za rok rozumie się okres od 01.01. do 31.12. danego roku).
  26. Dokonana opłata za wędkowanie na wodach stowarzyszenia nie podlega zwrotowi.
  27. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie na wodach stowarzyszenia jest limitowana
  28. Wniesiona opłata zezwala na wędkowanie dwiema wędkami na jednym stanowisku wędkarskim.
  29. Nieprzerwany czas połowu nie może przekroczyć maksymalnie 7 dni z rzędu, po którym musi nastąpić tygodniowa przerwa w połowach.
  30. Wprowadza się rejestry połowów ryb do zezwoleń I i III dniowych, rejestry te każdorazowo po zakończeniu połowów należy zwrócić Administratorowi łowiska A Sobeczko.
  31. Osobom naruszającym niniejszy regulamin zostaje cofnięte zezwolenie bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów na wykup zezwolenia.
  32. Korzystający z wód stowarzyszenia ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na rzecz stowarzyszenia.
  33. Na terenie administrowanym przez stowarzyszenie prowadzi się całodobowy monitoring!


  Zarząd Stowarzyszenia Babiczok.

 • Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego współżycia użytkowników obiektu.

  1. Właścicielem obiektu jest Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”, a właścicielem terenu bezpośrednio do niego przylegającego jest Gmina Nędza.
  2. Obiektem wraz z terenem dysponuje i zarządza Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”.
  3. Wiata, jako miejsce piknikowe służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
  4. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
  5. Termin korzystania z wiaty przez grupy zorganizowane należy uzgodnić z Zarządem Stowarzyszenia Tel. +48 889 565 455.
  6. Wiata udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 23.00. po 23.00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna.
  7. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
  8. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
  9. Korzystający z wiaty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
  10. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym ( murowany grill).
  11. Korzystanie z grilla może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
   • rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności,
   • po zakończeniu grillowania oraz pobytu po wiatą osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
   • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić,
   • w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
   • zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii korzystających z paleniska.
  12. Przebywającym pod wiatą jak i w jej bliskim sąsiedztwie zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
  13. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu. W związku z tym w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości należy zgłosić je Zarządowi Stowarzyszenia przed wejściem na teren.
  14.  Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
  15. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty należy zabrać ze sobą.
  16. Parkowanie jest możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
  17. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do poleceń Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wyprosić korzystających bez podania przyczyny.
  18. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania wiaty należy zwracać się do Prezesa Stowarzyszenia.
  19. Telefony alarmowe:
    • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
    • STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
    • POLICJA 997 lub 112
  Za nie przestrzeganie w/w regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz.114 z póź. zm.).

  Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.

  Zarząd Stowarzyszenia Babiczok.